Nhà
×

AMD Radeon RX Vega Nano
AMD Radeon RX Vega Nano

EVGA GTX 1080 Ti SC Đen ICX
EVGA GTX 1080 Ti SC Đen ICXADD
Compare
X
AMD Radeon RX Vega Nano
X
EVGA GTX 1080 Ti SC Đen ICX

vs EVGA GTX 1080 Ti SC Đen ICX Giá

1 Giá bán
1.1 Giá bán
NVIDIA Quadro M..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
AMD Radeon HD 6450 GDDR3 Giá
ADD ⊕
1.2 Ngày phát hành
26 Thg1, 18
Closeby
10 Thg3, 17
Closeby
1.3 thẻ kép
4% AMD GPU have it !
5% EVGA GPU have it !
1.4 Nhãn hiệu
AMD
EVGA
1.5 Mô hình
1.5.1 Codename
Vega 10
GP102
1.5.2 biến thể
Not Available
GP102-350-K1-A1
1.6 gia đình
Not Available
EVGA GeForce 10 Series
1.7 Loại thị trường
Máy tính để bàn
Máy tính để bàn
1.8 Trạng thái
sắp tới
hoạt động
Let Others Know
×