Nhà
×

AMD Radeon HD 7970
AMD Radeon HD 7970
ADD
Compare

AMD Radeon HD 7970 Công suất tiêu thụ

1 Công suất tiêu thụ
1.1 TDP
ASUS Radeon R9 ..
250,00 W
Rank: 54 (Overall)
NVIDIA GeForce 820A Công suất tiêu thụ
ADD ⊕
1.2 Max. Nhiệt độ
NVIDIA GeForce ..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
NVIDIA GeForce GTX TITAN X Công suất tiêu thụ
ADD ⊕
1.3 Kết nối điện
1 x 6-Pin + 1 x 8-Pin
1.4 Mức độ ồn
1.4.1 tải ồn
AMD Radeon HD 6..
55,20 dB
Rank: 11 (Overall)
AMD Radeon HD 7770 Công suất tiêu thụ
ADD ⊕
1.4.2 Tiếng ồn nhàn rỗi
AMD Radeon HD 6..
40,20 dB
Rank: 8 (Overall)
NVIDIA GeForce GTX 780 Công suất tiêu thụ
ADD ⊕
1.5 Tải Công suất tiêu thụ
AMD Radeon HD 6..
391,00 W
Rank: 14 (Overall)
AMD Radeon HD 7750 Công suất tiêu thụ
ADD ⊕
1.6 Nhàn rỗi Điện năng tiêu thụ
AMD Radeon HD 6..
113,00 W
Rank: 9 (Overall)
NVIDIA GeForce GTX 780 Công suất tiêu thụ
ADD ⊕
1.7 tính điện
1.7.1 Chính xác đơn
AMD Radeon R5 3..
Không có sẵn
Rank: 100 (Overall)
NVIDIA GeForce 510 OEM Công suất tiêu thụ
1.7.2 Chính xác đôi
AMD Radeon HD 7..
Không có sẵn
Rank: 100 (Overall)
NVIDIA GeForce GTX 750 Công suất tiêu thụ
Let Others Know
×